ลดผลกระทบจากเสียงลม
(อุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดระดับเสียง)

PDF DOWNLOAD