* ไม่ว่ารูปร่างใดก็ตามก็สามารถวัดความจุเสียงของห้องเผาไหม้ได้เพียงแค่วางเครื่องวัดความจุไว้ที่ช่องห้องเผาไหม้ของฝาสูบ (ดังแสดงในภาพ)
* ใช้งานหัวแปลงพิเศษแทนการใช้หัวเทียนของเครื่องยนต์ที่ประกอบแล้ว เพื่อเชื่อมต่อกับความวัดความจุเพื่อให้สามารถวัดความจุของห้องเผาไหม้ได้
* ในกระบวนการผลิตหรือบำรุงรักษาเครื่องยนต์สามารถวัดความจุของห้องเผาไหม้ได้ภายในเวลาเพียง 2 วินาทีในสภาวะไร้ความชื้น

PDF DOWNLOAD