เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบพกพาที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ FFT สำหรับการวินิจฉัยอุปกรณ์และการตรวจวัดในสถานที่

* โหมดเครื่องวัดสั่นสะเทือน: สามารถตรวจวัด ความเร่ง (Acceleration), ความเร็ว (Velocity), การกระจัด (Displacement, และ acceleration crest ได้
* โหมดวิเคราะห์ FFT: วิเคราะห์ความถี่แบบ real-time ที่ความถี่ 20 kHz 3,200 เส้นสเปกตรัมและการประมวลผล Envelope
* ข้อมูล Waveform จะถูกบันทึกลงใน SD Card สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
* Option: โปรแกรมวิเคราะห์ Waveform

PDF DOWNLOAD