* วิเคราะห์ความถี่ Octave และ 1/3 octave band แบบ real-time
* เครื่องวัดและวิเคราะห์เสียงสูงสุดของ Rion สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง
* Option: โปรแกรมการวัดเสียงในอาคาร (Building acoustic card, NX-28BA), โปรแกรมวิเคราะห์ความถี่ FFT (NX-28FT) และ โปรแกรมบันทึกเสียงของเหตุการณ์ (NX-28WR).

Application Examples

Building Acoustic

PDF DOWNLOAD