เครื่องบันทึกข้อมูล 4 ช่องสัญญาณ รุ่น DA-21 สามารถบันทึกเสียง/ความสั่นสะเทือนรูปแบบ waveform และสัญญาณไฟฟ้าต่างๆในภาคสนาม
ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบ wave ลงใน SD card และสามารถนำมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์รูปคลื่นและงานประมวลผลอื่นๆ

PDF DOWNLOAD