โปรแกรมวิเคราะห์ waveform ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

โปรแกรมวิเคราะห์ waveform รุ่น AS-70 สามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์ WAVE และมีฟังก์ชันก์ชั่นที่หลากหลายรวมถึงการแสดงผลรูปแบบกราฟ การประมวลผลระดับ, การวิเคราะห์ ความถี่ (FFT และ Octave) การฟังเสียงย้อนหลัง เป็นต้น

PDF DOWNLOAD