RION Official Website
ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดปริมาณเสียง

VM-230A,VM-240A | เครื่องวัดความจุเสียง (ห้องเผาไหม้)

* ไม่ว่ารูปร่างใดก็ตามก็สามารถวัดความจุเสียงของห้องเผาไหม้ได้เพียงแค่วางเครื่องวัดความจุไว้ที่ช่องห้องเผาไหม้ของฝาสูบ (ดังแสดงในภาพ)
* ใช้งานหัวแปลงพิเศษแทนการใช้หัวเทียนของเครื่องยนต์ที่ประกอบแล้ว เพื่อเชื่อมต่อกับความวัดความจุเพื่อให้สามารถวัดความจุของห้องเผาไหม้ได้
* ในกระบวนการผลิตหรือบำรุงรักษาเครื่องยนต์สามารถวัดความจุของห้องเผาไหม้ได้ภายในเวลาเพียง 2 วินาทีในสภาวะไร้ความชื้น

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.